SPECIALIZACE

Právo nemovitostí

Zastupujeme naše klienty v souvislosti s celým spektrem právních vztahů souvisejících s nemovitostmi, včetně výstavby a developmentu nemovitostí, prodeje nemovitostních projektů, návrhu struktury transakcí s ohledem na právní a obchodní specifika daného případu…
…více

Korporátní právo a M&A

Zabýváme se všemi oblastmi korporátního práva a máme rozsáhlé zkušenosti s realizací veškerých druhů M&A procesů a transakcí. Naše klienty pravidelně zastupujeme při převodech společností či závodů, při veškerých přeměnách společností…
…více

Financování a projekty

Zastupujeme naše bankovní i nebankovní klienty ve všech záležitostech týkajících se financování a projektů, ať již se jedná o nastavení nejvhodnější struktury transakce z hlediska právního i obchodního, přípravu a vyjednávání úvěrové a zajišťovací dokumentace…
…více

Insolvence a restrukturalizace

Poskytujeme komplexní právní poradenství týkající se insolvencí či restrukturalizací společností. Zajišťujeme prevenci insolvenčních rizik a zastoupení věřitelů při uplatnění insolvenčních nároků, včetně účasti na věřitelských orgánech a zastoupení v incidenčních sporech…
…více

Soudní spory a arbitráže

Zastupujeme klienty ve všech typech sporů. Máme rozsáhlé zkušenosti při úspěšném zastupování před českými soudy, domácí i mezinárodní arbitráže. Účastnili jsme se řady případů vyjednání soudních i mimosoudních smírů…
…více

Pracovní právo

Zastupujeme naše klienty ve všech pracovněprávních záležitostech, ať již se jedná o přípravu pracovních smluv, tvorbu vnitropodnikových předpisů, zastupování ve sporech se zaměstnanci a problematiku propouštění. Věnujeme se zavádění flexibilních moderních forem zaměstnávání…
…více

IP a IT právo

Poskytujeme právní podporu v oblasti autorských práv a práv duševního vlastnictví. Zabýváme se registrací ochranných známek a patentů, včetně evropských a mezinárodních. Věnujeme se přípravě licenčních smluv a uplatnění práv z nich…
…více

Přepravní právo a logistika

Poskytujeme komplexní právní služby v souvislosti se všemi druhy přepravy. Pro naše klienty z řad přepravcům a logistických společností zajišťujeme veškerou smluvní dokumentaci, včetně všeobecných podmínek a zajišťujeme správné nastavení smluvních vztahů…
…více

Zastoupení před orgány státní správy ČR a Evropskou komisí

Poskytujeme právní poradenství v oblasti správního práva, zastupujeme naše klienty ve správních řízeních na všech úrovních, včetně ministerstev ČR. Prosazujeme použití přímo aplikovatelného unijního práva…
…více

Created by ©wordpressweb.cz
Top