Česká verze:

Tento e-mail a všechny jeho přílohy jsou důvěrné, podléhající obchodnímu tajemství a mohou být vyhrazeny či jinak chráněny před sdělením. Tento e-mail a všechny jeho přílohy jsou určeny pouze osobě uvedené výše a dalším osobám, které byly výslovně oprávněny e-mail obdržet, a mohou být vyhrazeny či mohou podléhat povinnosti mlčenlivosti advokáta či jiným povinnostem vyplývajícím z právních předpisů. Pokud nejste určeným adresátem, pak e-mail, ani žádnou jeho přílohu nečtěte, nekopírujte ani jinak nepoužívejte, ani neposkytujte žádné jiné osobě. Uvědomte, prosím, odesílatele, a to odpovědí na tento e-mail, že jste tento e-mail obdržel/a omylem, a následně tento e-mail, každou jeho přílohu či jejich kopie ze svého systému vymažte. Děkujeme Vám.

Tento e-mail není nabídkou, ani návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy a není jakkoli způsobilý k přijetí ze strany adresáta či jiné třetí osoby, není-li výslovně stanoveno jinak. S respektem k obecné povinnosti poctivého jednání, tedy výslovně vylučujeme předsmluvní odpovědnost, nelze-li z textu e-mailu dovozovat jinak.

© 2020 OHBS. Všechna práva vyhrazena. “OHBS” je označení, pod kterým členské společnosti OHBS a osoby s nimi jednající ve spolupráci, mimo jiné OHBS Legal s.r.o., advokátní kancelář a OHBS Salač s.r.o., advokátní kancelář, obě se sídlem na adrese Dlouhá 714/36, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zajištují provoz a poskytují služby. Společně tyto osoby tvoří skupinu OHBS. Každá osoba z této skupiny je nadána vlastní právní osobností a nejedná jako zástupce OHBS nebo jiné osoby. OHBS sama neposkytuje klientům služby.

Created by ©wordpressweb.cz
Top