Zásady ochrany osobních údajů

Jakožto správce osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále jako „GDPR“) informujeme naše klienty a obchodní partnery o zpracování jejich osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme, nám poskytl sám klient či obchodní partner v rámci uzavření smlouvy a jejího plnění či na základě souhlasu. Další osobní údaje mohou případně pocházet z veřejně dostupných zdrojů. Typově se jedná se o osobní údaje identifikační, kontaktní, osobní údaje finančního charakteru, dále jakékoliv osobní údaje poskytnuté za účelem využívání našich právních služeb, navázání pracovněprávního vztahu či jiné smlouvy a údaje vztahující se k využívání našich internetových stránek.

Tyto uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí plnění smluv a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Ke zpracování dochází manuálně i automatizovaně. Zpracování osobních údajů, vč. archivace dokumentů vyžadované právním předpisem, provádíme v zákonem požadované době deseti let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li zákon uchování po dobu delší.

Na e-mailovou adresu mohou být klientům zasílány právní aktuality či obchodní sdělení, což je v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tato sdělení lze kdykoliv a jakýmkoliv způsobem odmítnout. Pro tyto účely uchováváme osobní údaje po dobu tří let od skončení smluvního vztahu, nedojde-li dříve k odvolání souhlasu.

Vaše osobní údaje neposkytujeme jiným komerčním subjektům ani nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii. Sdílení osobních údajů s třetími stranami můžeme provádět pouze, pokud jste nám k tomu dali souhlas, pokud máme povinnost tak činit, je-li to nezbytné pro účely soudních řízení, k výkonu nebo ochraně našich práv, či pokud je to nutné v rámci spolupráce se smluvními partnery, jako jsou např. dodavatelé našeho IT systému, překladatelské agentury či důvěryhodní poradci, se kterými spolupracujeme především v oblasti daní, účetnictví, auditu a oceňování.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

  • požadovat informace o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto osobním údajům nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování či jejich výmaz (výmaz však může mít za následek ukončení smlouvy),
  • na přenositelnost údajů,
  • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
  • odvolat souhlas se zpracováním,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým úřadem (https://www.uoou.cz/).

Pro kontakt v oblasti zpracování osobních údajů použijte email uvedený v sekci kontakty. Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto dokumentu.

Created by ©wordpressweb.cz
Top